KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaCertifikát kvality

Politika systému manažérstva kvality spoločnosti

Dňom 20.11.2009 sa spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. stala držiteľom certifikátu ISO - Systému riadenia kvality, ktorý v zmysle medzinárodných pravidiel dokumentuje spôsobilosť subjektu poskytovať svojim klientom služby na najvyššej kvalitatívnej úrovni.

Certifikát STN EN ISO 9001Spoločnosť sa zaväzuje k plneniu právnych a iných požiadaviek a kladie veľký význam na udržiavanie a neustále zlepšovanie systému manažérstva kvality.

Zavedeným systémom manažérstva kvality chce spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. dosiahnuť dôvery stávajúcich i potenciálnych zákazníkov v postupy používané pri poskytovaní služby.

Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 predstavuje v spoločnosti symbol serióznosti a stability voči zákazníkovi, zainteresovaným stranám a našim zamestnancom.

Zaisťuje systémový prístup ku všetkým zainteresovaným subjektom a spolupracujúcim osobám pri realizácii zákazok a zamedzuje výskytu náhodných nezhôd.

Zámerom spoločnosti je vytvorenie vysoko motivačného prostredia, pričom kladie dôraz na svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí absolvujú pravidelné školenia.

Spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. sa zaväzuje pravidelne v ročných intervaloch preskúmavať požiadavky zákazníkov a politiku kvality.

Ing. Patrik Arendáš, MBA
konateľ spoločnosti

Poistenie profesnej zodpovednosti

Poistenie zodpovednostiPredmetné poistné krytie zebezpečuje pre spoločnosť zmluva s Chartis Europe S.A. (slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu).

Poistenie profesnej zodpovednosti je inštitútom tvoriacim kvalitatívny nadštandard, pričom kryje nároky vznesené proti spoločnosti alebo jej zamestnancom za chyby a omyly pri poskytovaní širokého spektra služieb dotýkajúcich sa verejného obstarávania.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Aktuálne
Informácie

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Výzva na účasť v prieskume trhu

Dňa 16.1.2018 sme zverejnili Výzvu na účasť v prieskume trhu na predmet zákazky "Realizácia verejných obstarávaní cez portál EVO" a to na webovej adrese: http://www.klient.sk/Vyzva_na_predkladanie_ ponuk_KLIENT.doc.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Verejná ponuka spoluprace vo verejnom obstarávaní

Verejným obstarávateľom prioritne z oblasti Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja ponúkame výhodnú spoluprácu v oblasti poradenstva a realizácie verejného obstarávania. Bližšie informácie sú k dispozícii tu: http://www.klient.sk/ListPonukaKlient1.pdf

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">K dispozícii školiaci materiál pre registrovaných klientov

V sekcii Školiaci, resp. Pracovný materiál bol zverejnený školiaci materiál z prednášky k novej legislatíve vo verejnom obstarávaní (posledná novela 2015 a nový zákon 2016)

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Zverejnený manuál VO

Registrovaným Klientom je v časti SAVOKLUB/Študijné materiály sprístupnený manuál "Aktuálna prax verejného obstarávania v nadväznosti na zákony č.95/2013 Z.z. účinnú od 1.7.2013 a č.180/2013 Z.z. účinnú od 30.6.2013" z predmetného školenia realizovaného dňa 17.10.2013 v Nitre.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Top aktuality

POZOR! Na základe identifikácie a odstránenia technických problémov s interaktívnou časťou našich webových stránok, dovoľujeme si týmto požiadať všetkých návštevníkov, ktorí počas posledných štyroch mesiacov zaslali e-mail alebo uskutočnili registráciu do SAVOKLUB prostredníctvom našich webových formulárov, aby úkon opakovane zrealizovali. Ďakujeme a za komplikácie sa ospravedlňujeme.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Školenia

Neváhajte a zúčastnite sa na školeniach, na ktorých príprave sa podieľa Slovenská asociácia pre verejné obstarávanie a Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Legislatíva

Kompletný súbor aktuálnej legislatívy súvisiacej s verejným obstarávaním.